Ledelse

Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av menigheten. 
Rådet består av ti valgte medlemmer og menighetens ledende sokneprest.

Bergen domkirke menighet tilhører Bergen domprosti som også omfatter ni andre menigheter.
I samråd med prostiets ti menighetsråd utøver domprosten arbeidsgiveransvaret for prestene i prostiet, mens Bergen kirkelig fellesråd, utøver arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte. 

Rune Valderhaug
Leder av menighetsrådet

Valgt til leder november 2015

Marit Jørstad
Daglig leder
55 59 71 75 / 971 590 33
Jan Otto Myrseth
Domprost
55 59 32 76 / 995 18 280

Leder prestetjenesten i domprostiet. Legger til rette for godt arbeidsmiljø, fellesskap og samarbeid innen de kirkelige arbeidslag i prostiet. Bistår prostiets prester og menighetsråd med faglig veiledning, råd og støtte. Domprosten er biskopens faste stedfortreder.

Hans Jørgen Morvik
Sokneprest
55 59 32 75 / 463 47 163

Leder av menighetens presteteam. Fast medlem av menighetsrådet. Medlem av menighetsrådets arbeidsutvalg og Domkirken kirkekomité.