Råd og utvalg

Mange mennesker er involvert i driften av Bergen domkirke menighet. Foruten de ansatte i staben er menigheten avhengig av en stor frivillig innsats på en rekke områder.

De fleste råd og utvalg består i hovedsak av frivillige medarbeidere, og representanter fra stab og menighetsråd.

Kirkekomiteer
Menighetsrådet har delegert en del av sine oppgaver til kirkekomiteene som er tilknyttet den enkelte kirke.
Kirkekomiteene arbeider med saker som spesifikt gjelder det som skjer i hhv Nykirken, Johanneskirken, Mariakirken og Domkirken.

Arbeid med gudstjenestenes form og innhold er en av hovedoppgavene. 

Diakoniutvalg
Menighetsrådet har nedsatt et eget utvalg som arbeider med menighetens diakonale utfordringer og satsing.

Kirkemusikalsk utvalg er satt sammen av menighetens kantorer og en representant fra menighetsrådet, for å vurdere søknader om bruk av kirkene i menigheten for ulike formål - i all hovedsak konsertvirksomhet.

Trosopplæringsutvalget 

Styringsgruppe for Barnas Katedral