BERGEN DOMKIRKE MENIGHET Ã…RSMELDING 2016

23.05.17

VELKOMMEN TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE OG MENIGHETSFEST
TORSDAG 8. JUNI Kl. 20.00 I ST. JAKOB KIRKE

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET
ÅRSMELDING 2016

VELKOMMEN
TIL MENIGHETENS ÅRSMØTE OG MENIGHETSFEST
TORSDAG 8. JUNI Kl. 20.00
I ST. JAKOB KIRKE
ETTERPÅ BLIR DET MENIGHETSFEST MED BEVERTNING
Send din påmelding til bergendomkirken.menighet.bergen@kirken.no

 

Menighetsrådet

Lederne har ordet

Skilsmisse og vigsel anno 2017
Å lage årsberetning er å se bakover i tid. På året som er gått. Slik er det denne gangen også. Årsberetningen du nå holder i hånden er et tilbakeblikk på aktivitetene i vår store og mangslugne menighet. Jeg vil rette en varm takk til alle dere som har lagt ned en imponerende innsats i menigheten i året som gikk. Det gjelder både ansatte og frivillige. Jobben dere gjør bærer preg av kvalitet både når det gjelder gudstjenester, kirkemusikk, diakoni, arbeidet i Barnas katedral og Ungdommens katedral og alt annet vi steller med i menigheten. Tusen takk til dere alle.
Men som leder i menighetsrådet er jeg også minst like mye opptatt av nåtid og fremtid som av fortid.1. januar i år ble det skrevet viktig kirkehistorie i Norge. Da ble statskirkeordningen slik vi har kjent den, opphevet. Skilsmisser er vanligvis triste greier. Men jeg håper og tror at skilsmissen mellom staten og Den norske kirke kan bli en velsignelse for begge parter. Nå skal vi fortsatt ha forbindelser mellom staten og kirken. Den skal fremdeles være en folkekirke som får betydelig økonomisk støtte. Fra staten vil kirken få en årlig rammebevilgning, som Kirken selv må fordele. Men allerede fra starten av opplever vi at det er et stort gap mellom kirkens behov og det Stortinget bevilget.
Dermed risikerer vi at Folkekirken vil oppleve smalhans og en stemodlig behandling allerede fra starten av. Det kan på sikt bety færre stillinger, flere stengte kirker og oppgaver som blir redusert eller i verste fall forsvinner. Da kan målsettingen om folkekirke gradvis forvitre.
En annen kirkehistorisk begivenhet i 2017 er at Kirkemøtet i januar vedtok en ny vigselsliturgi, som gjør det mulig for likekjønnede – altså homofile og lesbiske par å gifte seg i kirkene. De får nå rett til å inngå ekteskap med vigsel i sin lokale kirke på lik linje med andre. Mange prester har imidlertid valgt å reservere seg mot å vie homofile og lesbisk par.
Homofili debatten har vært en krevende sak for Kirken i mange år. Jeg har selv synes at det har vært vanskelig å vite hva man skal mene. Men etter mye tro og tvil er jeg kommet til at Kirken nå må kommer de homofile og lesbiske i møte, og at Den norske kirke åpner dørene for dem som vil inngå ekteskap.
Jeg har respekt for dem som ikke deler mitt syn, men synes det er beklagelig at et flertall av prestene i vårt bispedømme ser ut til å si nei til å vie likekjønnede par. Jeg forstår heller ikke at dette er å innføre en ny lære i kirken, slik det hevdes. Skal Den norske kike kunne opprettholde vigselsretten i fremtiden, tror jeg den også må forholde seg til at samfunnet etter demokratiske prosesser har gitt alle likekjønnede par rett til å inngå ekteskap på lik linje med heterofile.
Jeg er glad for at likekjønnet vigsel ikke ser ut til å bli noe problem i vår menighet. Vi har prester som er villige til å vie homofile og lesbiske, og kirkene i Bergen sentrum åpner dørene for dem som foran Guds alter vil avgi sine løfter om å leve i kjærlighet og troskap i gode og onde dager - uavhengig av legning.

Rune Valderhaug
Leder i menighetsrådet

Rådets sammensetning
Rune Valderhaug, leder
Christian Nesset, nestleder
Grete Line Simonsen, nestleder
Hans Jørgen Morvik, sokneprest
Eirik Minde
Dag Bakka Jr.
Frida Marit Aakre Ølmheim
Christian Haugen
Karen Marie Knudsen
Kathrin Beyer
Line Berggreen Jacobsen
Erlen Skjelten, 1.vara
Veslemøy Omenaas, 2. vara
Merete Ruud Myrseth, 3.vara

Menighetsrådet har avholdt ni møter i løpet av 2016, og behandlet i alt 85 saker.
Det ble avholdt årsmøte 1. juni 2016.

Saker menighetsrådet har arbeidet med og gjort vedtak om
Strategisk arbeid med utvikling av menigheten
Medvirkning i menighetsutviklingsprosjektet MUV
Ansvar for utvikling og bærekraft for St. Jakob prosjektet
Valg av styremedlemmer til stiftelser
Etablert brukergruppe for rehabilitering av Domkirken
Vennskapssamarbeid Turku og Southwark
Budsjett og økonomi

 

Ansatte i Bergen domkirke menighet i 2016
Jan Otto Myrseth – Domprost
Hans Jørgen Morvik – Sokneprest
Åse Kristin N. Aagaard – Spesialprest for Barn og Unge
Hildegunn Isaksen – Sentrumsprest
Anna Bæckström Hovda – Sentrumsprest
Øyvind Rise – Sentrumsprest

Kjetil Almenning – Domkantor
Sigurd Melvær Øgaard - Domkantor
Karstein Askeland – Kantor
Asbjørn Myksvoll – Kantor
Eirik Minde – Barne- og ungdomskantor
Hanne Vatnøy – Vikar for barne- og ungdomskantor
Brita Maripuu – Vikar for barne- og ungdomskantor

Camilla Grimsby – Kirketjenervikar
Finn Oscar Svendsen – Kirketjener
Mirjam Raen Thomassen – Kirketjenervikar

Anne Line Kroken – Prosjektprest St. Jakobprosjektet
Ingrid Nyhus – Ungdomsprest i St. Jakobprosjektet
Hilde Tetlie – Menighetspedagog og leder Trosopplæringen
Jan Frode Sandvik – Styrer i Åpne Barnehager
Anne-Marthe Havikbotn – produsent Barnas Katedral
Anne Sofie Kalleklev – Pedagogisk Leder i Nykirken Åpen Barnehage
Anne Stiegler – Pedagogisk Leder i Maria Åpen Barnehage
Ingrid Vik – Diakon

Marit Jørstad – Administrasjonsleder, konst. daglig leder fra august
Kristin Knudsen – Daglig leder (permisjon fra august)
Brigitta Schürmann – Vikar for administrasjonsleder

Endringer i staben gjennom 2016
Kristin Knudsen har tatt permisjon i perioden 1.8.16-31.3.17. I samme tidsrom er Marit Jørstad blitt konstituert som daglig leder. Som administrasjonsledervikar ble det ansatt Brigitta Schürmann i perioden 31.8.16-31.3.17.
Eirik Minde er i utdanningspermisjon
Som kantorvikar er Brita Maripuu ansatt.

 

Menighetens kirker, hus og eiendeler
Menigheten eier fem kirker – Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken, Nykirken og St. Jakob kirke – hvorav de fire første driftes av Bergen kirkelige fellesråd. St. Jakob kirke driftes i sin helhet av menigheten.

Kirker

Bergen domkirke
Full drift gjennom hele året
Omfattende restaureringsarbeid er påbegynt
Johanneskirken
Full drift gjennom hele året
Synlig behov for nytt teppe, samt utbedring av lekkasjer/fuktskader i veggene
Mariakirken
Full drift gjennom hele året
Turistsesong fra 30.mai – 16.september i 2016
Nykirken
Full drift gjennom skoleåret
Kirken holdes stengt mellom ca 20.juni og 20.august for kirkelige handlinger
Kirken har fått nytt varmesystem.
St. Jakob
St. Jakobprosjektet
Menigheten står økonomisk ansvarlig for oppgradering av bygget, samt driften av dette
Kirken er nå i svært god stand, og velegnet for formålet

Andre eiendommer

Nykirken menighetshus
utleid til Nykirken Åpen Barnehage, som driftes av menigheten
leies tidvis ut til andre
Absalon Beyers gt. 1
underetasje og 1.etasje utleid til Mariakirken Åpen Barnehage, som driftes av menigheten
Disse lokalene leies også tidvis ut til andre
2.etasje leies ut som familiebolig
Mariastuene – Dreggsalmenningen
Hovedleietaker er Kirkelig Dialogsenter Bergen
Lokalene leies delvis ut, og brukes delvis av menigheten selv
Det medfølger en parkeringsplass til eiendommen
Nystuveien 20
Halvpart av firemannsbolig
To leiligheter som er utleid

Fra tiden før sammenslåingen i 2002 hadde de tidligere menighetene og diakonatene eiendommer og eiendeler som i dag er selvstendige stiftelser, primært med diakonale formål.
Fra noen av disse mottar Bergen domkirke menighet bidrag til ulike prosjekter som det søkes spesifikt til.

 

Økonomi og regnskap
Menighetsrådet er ansvarlig for en forsvarlig økonomiforvaltning, økonomistyring og regnskapsførsel for virksomheten i menigheten.
Menighetsrådet har disposisjon over diverse eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag.
Menighetens store aktivitetsnivå i 2016 gjenspeiles i regnskapet, med noen store avdelingsregnskap, og mange små.

De største avdelingene er Kirkemusikk, Trosopplæring, Barnas katedral, St. Jakob, Nykirken Åpen barnehage og Mariakirken Åpen barnehage, og de har i hovedsak ansvar for å styre sine egne budsjett mot balanse.
Dette innebærer at de i tillegg til menighetens og andre offentlige tilskudd også må søke ekstern støtte for å kunne opprettholde det aktivitetsnivået de legger opp til i sine budsjett. Det er også et mål at avdelingene i størst mulig grad fører kontroll med egne inntekter og utgifter i henhold til budsjett, i samarbeid med administrasjonen.

På driftsregnskapets inntektsside er det spesielt følgende poster som bidrar:
Billettinntekter
Diverse utleieinntekter
Avkastning på eiendomsdrift
Tildeling av trosopplæringsmidler
Innsamlede midler (kollekt/gaver)
Tilskudd fra stiftelser og legater relatert til menigheten
Tildelinger/tilskudd fra private og offentlige fond, kommune og fylkeskommune

På utgiftssiden fordeler det seg slik:
Kjøp av varer og tjenester
Honorarer (Kirkemusikk, Barnas katedral, gudstjenester)
Lønnsutgifter i menigheten
Trosopplæring
Offer til andre
Driftsutgifter eiendom og St. Jakob

Årets resultat viser et positivt netto driftsresultat på kr. 270 981.
Med avsetning til disposisjonsfond på kr. 2 921 392 og ingen overføringer til investeringsregnskapet er det et positivt regnskapsmessig resultat på kr. 127 567.

 

Aktivitet i menigheten
2016 har vært nok et innholdsrikt og utfordrende år i kirkene våre. Året er det første med fulldrift i Mariakirken etter gjenåpningen. Både de vanlige kveldsgudstjenestene, dåpsgudstjenestene på lørdager og de mange kulturarrangementene har vært populære. Mariakirken har også tatt tilbake posisjonen som vår viktigste vigselskirke.
Restaureringen av Domkirken ble startet opp i sommer. Dermed ble den stengt for vielser og gravferd, mens gudstjenestene på søndager, noen konserter og alle korøvinger på kvelder går sin gang.

Gudstjenester
Det er jevnt over god oppslutning om gudstjenestene, bortsett fra i Nykirken når det er «vanlig» gudstjeneste, uten dåp eller spesielle opplegg knyttet til Barnas Katedral. Her har vi en utfordring menigheten må se nærmere på i 2017.
10 av gudstjenestene i Nykirken er «overført» til St. Jakob. Her har de hatt stabil drift gjennom året, og samler en fin gruppe ungdom til gudstjeneste hver søndag kveld.
Totalt sett har vi en markert oppgang i gudstjenestedeltakelse i 2016.
I gjennomsnitt går 315 mennesker til gudstjeneste i våre kirker hver eneste gudstjenestedag gjennom året. (64 i alt i 2016 – inklusive 2. dager, askeonsdag m.fl. der vi bare har gudstjeneste i en av kirkene våre)

Dåp
Det ble døpt 160 i kirkene våre, og 6 ble døpt i andre lokaler i menigheten. Ikke alle er medlemmer av vår egne menighet, og mange av menighetens medlemmer ble døpt andre steder.
40 medlemmer av Bergen domkirke menighet ble døpt andre steder, mens 80 av de som ble døpt i våre gudstjenester kom fra andre menigheter i vår kirke, de aller fleste fra menigheter i Bergen kommune,
Tallet på døpte bosatt i Bergen domkirke menighet var på 120.

Innmeldinger/utmeldinger
548 personer bosatt i Bergen Domkirke Menighet meldte seg ut av Den norske Kirke i 2016.
20 personer har meldt seg inn. Det gir et netto utmeldingstall på 528, som er høyere enn fjorårets utmeldingstall.
Det er fortsatt et høyt tall, men det er grunn til å tro at det har mer sammenheng med avgjørelser og diskusjoner i kirkerådet, mer enn med lokale forhold i vår egen menighet.

Gravferder
De fleste av gravferdene for menighetens medlemmer foregår fra Møllendal kapell, men i noen tilfeller er det sentrumskirkene som benyttes.
I 2016 hadde menigheten totalt 111 gravferder, hvorav 5 var fra Johanneskirken, 1 var fra Nykirken og 8 fra Mariakirken.

Vielser
Det ble foretatt 71 vielser og 5 kirkelige velsignelser i kirken i Bergen domkirke menighet i 2016.
Av disse av 22 hjemmehørende i menigheten, 19 i Bergen Domprosti og 20 tilhørende i øvrige Bergen. Resten var utenbys vielser.
Aktivitetstall i menigheten 2016

Aktiviteten i menigheten gjennom 2016
Bergen domkirke menighet er stor og mangfoldig, med flere kirkebygg og ulike virksomhetsområder.
Hver kirke har sin identitet og sitt gudstjenestetilbud, med det formål at flest mulig skal kunne finne et sted å kjenne seg hjemme i.

 

Kirkene våre
Mariakirken har som tidligere nevnt hatt sitt første fulle driftsår etter gjenåpningen. Den Anglikanske Menighet (ACN) feirer gudstjeneste der søndag formiddag kl. 11. Dermed har vi et engelskspråklig tilbud i Bergen sentrum hver søndag.
Vi holder gudstjeneste der på kveldstid, hver søndag august-juni kl. 18.
Hver kirke har sin kirkekomite som er tettest på aktiviteten i de respektive kirkene, og som arbeider jevnlig med gudstjenestene og den lokale aktiviteten knyttet til hvert hus.

Domkirken
Kirkekomiteen har i 2016 bestått av:
Jan Otto Myrseth (Domprost)
Hans Jørgen Morvik (Sogneprest)
Kjetil Almenning (Domkantor)
Sigurd Melvær Øgaard (Domkantor)
Camilla Grimsby (Kirketjener)
Alf Tore Hommedal (Repr. Domkoret)
Christian Nesset (Leder og menighetsrådets repr.)
Odd Sætre (lekmann)
Karen Knudsen (lekmann)
Kirkekomiteen har avholdt 4 møter med totalt 29 saker. Året har vært preget av at MUV-prosjektet, menighetsutvikling i folkekirken, har blitt avsluttet og vi har sett på hvordan vi har kunnet høste lærdom og erfaringer fra dette og ta de med videre. Vi har startet arbeidet frem mot fornyelse av kirketekstiler hvor en tekstilutstilling ifm. kirkeautunnalen 2017 vil være sentral.

Hendelser gjennom 2016
1. januar ble radiogudstjenesten til NRK sendt fra Domkirken. Veldig god respons både i kirken, fra NRK og fra lyttere. Godt jobbet.
7. januar hadde vi samling for frivillige i Domkirken. Det møtte 17 personer, inkludert kirkekomiteen. Vi gjennomgikk oppgave- og branninstruks, foretok «Gullgraving» (ref. MUV) og spiste sammen.
Kantategudstjeneste.
Domkoret fremførte Bachs Matteuspasjon palmesøndag 20. mars
Besøk fra Southwark helgen 29. april-2. mai med signering av fornyet avtale.
17. mai ble Hognestadjubileet markert ved den nynorske festgudstjenesten. Det var 150 år siden Hognestad ble født og 100 år siden han ble vigslet til biskop i Bjørgvin. Peter Hognestad spilte en sentral og avgjørende rolle for innføringen av nynorsk liturgi i Den Norske Kirke, og ved utgivelse av den nynorske bibelen.
29. mai – kveldsgudstjeneste med vigsling av 6 kantorer, blant andre vår egen Sigurd Melvær Øgaard.
Bergen Domkor holdt festspillkonsert sammen med Oslo Domkor 4. juni
Kantategudstjeneste med Oslo Domkor og Barokkanerne 5. juni
En frivilligsamling også i august. Alf Tore Hommedal holdt et kort foredrag om klosterhistorien til kirken og Bergen. Svært vellykket.
Besøk til Southwark helgen 28.-31. oktober med signering av fornyet avtale. Ansatte, medlemmer av menighetsrådet og frivillige fra Mariakirken og Domkirken deltok. Vi savnet frivillige fra Nykirken og Johanneskirken.
Valen og Reger med fullt orkester på Kirkeautunnalen 23. oktober
Hognestad-jubileet også markert ved et seminar på Litteraturhuset 5. november.
Monteverdis Mariavesper fremført 11. desember.
Domkantor Sigurd Melvær Øgaard har satt i gang en serie med orgelkonserter annenhver søndag i Domkirken.
Bergen Orgelsommer har holdt konserter i sentrumskirkene, også Domkirken
Vi hadde ansvar for andakt på Fløyen 3. søndag i advent, 11. desember. Domprost Jan Otto Myrseth holdt denne.

Andre ting det har vært jobbet med
Restaureringen av kirken har i stor grad preget året. Besøkstallene har dalt noe. Vi vil jobbe med hvordan vi promoterer våre gudstjenester.

Johanneskirken
Synlig beliggenhet, det store kirkerommet og en kulturåpne profil gjør kirken til en mye besøkt kirke i menigheten. Bønnevandring har en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv.
Musikken i gudstjenestene har også en viktig funksjon i gudstjenestene i Johanneskirken, som kantor Asbjørn Myksvoll og forsangere fra Bergen Operakor bidrar sterkt til.
Gudstjenestene preges tidvis av kunstkulturelle samarbeid, som f.eks. at Bergen Operakor deltar med utdrag av pågående forestilling. Kafe A Capella er stedet for sosial samling, hvor særlig de lange kirkekaffene bidrar til å knytte menigheten sammen.
Johanneskirken er et sted det er lett å komme alene, og det er alltid noen å prate med på kafeen etter gudstjenestene.
Johanneskirken er ofte et førstevalg for konserter og kunstproduksjoner som krever store rom.

Kirkekomiteen i Johannes har hatt følgende medlemmer i 2016:
Marit Salomonsen
Greta Gramstad
Birte Lundhaug
Eldbjørg Wedaa
Asbjørn Myksvoll (ansatt)
Anna Bæckström Hovda (ansatt)
Finn Oscar Svendsen (ansatt)
Erlend Skjelten (MR)
Viktige arbeidsområder for komiteen:
Planlegging og gjennomføring av et nytt tilbud om hverdagene i Johanneskirken – det ble vedtatt å starte ulike programmer på torsdager i 2017.
Gudstjenesteplanlegging, kirkekaffe, barnekrok, informasjonsmateriale og profilering.
Samtale og drøfting vedrørende Johanneskirkens profil.
Rekruttering av nye frivillige medarbeidere.
Samtalegruppen som ble startet høsten 2014 samler har fortsatt gjennom hele 2016.
Vi har en flott gjeng med frivillige gudstjeneste-medarbeidere, og to ganger i året å arrangeres kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære.

Nykirken
Kirkekomité i Nykirken har hatt følgende medlemmer i 2016:
Elisabeth Angell
Dag Bakka jr
Grete D. Røe
Anne Marie Vigeland Møller
Hilde Tetlie (ansatt)
Åse Kristin Nøkling Aagaard (ansatt)
Eirik Minde (ansatt)

Det har vært avholdt 3 møter i kirkekomiteen, og viktige arbeidsområder har vært:
Pådriv for nytt varmeanlegg. Nå er det på plass!
Utbedring og innredning av nytt kontor/dåpssakristi – ferdigstilt februar 2016
Rekruttering av frivillige medarbeidere. Ikke f ått flere faste frivillige, men en økning av frivillige ved enkelt arrangement.
Få ryddet opp i kirkens gamle inventar- få oversikt over hva som kan kastes. Hvem kan hjelpe oss med det?
Vi er i en prosess med å finne løsning for oppheng av lerret og prosjektor i kirkerommet. Vil koste mye

Ukentlige aktiviteter i Nykirken
Gudstjeneste
Åpen kirke med orgelmeditasjon
Barnegospelkor – to grupper
Knøttekor
Tweens (startet høsten 2016)
Babysang

Juletrefest
Hellige tre kongers dag ble markert med gudstjeneste i Johanneskirken hvor barnekorene fra Domkirken og Nykirken deltok.
Dette er den ene gangen i året hvor vi klarer å samle folk fra de ulike kirkene i menigheten. Tilbakemeldingene er gode. Vi må jobbe videre med at hele menigheten eier arrangementet sammen.

Konfirmanter 2016
Våren 2016 ble 72 ungdommer konfirmert i menigheten! M.a o ett av de største kullene vi har hatt de siste 10 årene.
Vi opplever at arbeidet med konfirmantene går godt. Foruten menighetspedagog og spesialprest, har en student vært knyttet til gruppen. Dette har vært det faste teamet. Flere unge-voksne, samt prestene i St.Jakob har også deltatt på ulike samlinger.
Vi hadde fellessamlingene i St.Jakob –gudstjenestene i Nykirken. St.Jakob har mange flotte rom med god rigg på lyd og lys. Kjøkkenet er også brukervennlig. Vi fikk med oss en student som tok ansvar for å lage hamburgere til ungdommene, det sparte oss for mye, både praktisk og økonomisk.
Gjennom året har diskusjonen gått på avklaringer rundt lederspørsmål. Dialogen har vært åpen, men vi har ikke klart helt å lande på noe som fungere optimalt. Det vil ta tid før vi ser «effekten» av å legge konfirmanttiden til St.Jakob. Det blir noe skjørt for gudstjenestene i Nykirken om vi skulle ta ut alle konfirmantene og legge all drift til St.Jakob. Dialogen og prøveperioden fortsetter!

Konfirmasjongudstjenestene
Etter gjenåpningen av Mariakirken var det mange som ønsket å feire dagen sin der.
Det ble to gudstjenester –selv det ble for knapt med plass. Hver konfirmant fikk ca. 16 plasser. At gudstjenestene var på en lørdag gjorde nok også sitt til at mange ønsket den dagen. I etterkant er det blitt bestemt at lørdagskonfirmasjon legges til Nykirken, søndag i Maria. De som er døpt i Mariakirken og de som bor geografisk nært kirken, vil bli først prioritert.

Mariakirken
Kirkekomiteen består av:
Åsta Rosendal Knudsen (leder)
Rune Valderhaug (MR,
Maria Kristine Monsen
Berit Andersen
Inger Garshol Bjørndal
Mirjam Råen Thomassen (kirketjener)
Karstein Askeland (kantor)
Hildegunn Katarina Isaksen (prest)

Endringer i kirkekomiteer: Berit Andersen kom inn i kirkekomiteen i februar. Magli Sofie Økland gikk av som leder 1. mai, Åsta Knudsen ble valgt til ny leder. Mirjam Thomassen kom inn fra august.
Det var seks møter i kirkekomiteen i 2016.
Saker til behandling har vært preget av at Mariakirken er inne i sitt knapt andre år etter gjenåpningen.
Komiteen har løpende evaluering av kveldsmessens liturgi. Hva fungerer, hva kan endres for at kveldsmessen skal ha en best mulig profil tilpasset rommet, sammensetningen i befolkningen som sogner til kirken og tidspunktet klokken 18.00?
En tilbakevendende sak er knyttet til «musikalsk gjest» i gudstjenestene. Det ble vedtatt før gjenåpning at musikalsk gjest skulle være en del av kveldsmessens profil. Det har imidlertid vært utfordrende å organisere og rekruttere gjester og en del usikkerhet knyttet til hva det innebærer både fra kantors og komiteens medlemmer.
Samarbeid med Den Anglikanske menigheten i Bergen (ACN). Komiteen vedtok to fellesgudstjenester i året. En om høsten i tillegg til fellesgudstjenesten 1. påskedag klokken 11.00.
Mariakirkens kantori har fått flere medlemmer, meget positivt når de deltar i gudstjenestene.
Kirkesuppen i Mariastuen etter gudstjenesten er et diakonalt tiltak. Suppen leveres og er delvis sponset av Dr Wisner. Komiteen har drøftet hvordan suppen organiseres på best mulig måte. Samt om det noen søndager bør være tradisjonell kirkekaffe bak i kirken etter gudstjenestene.
En facebook-side er opprettet der det lages «event» for hver gudstjeneste. Siden driftes av Maria Monsen.
Fokus på å ivareta de frivillige best mulig. Mariakirken har 15 frivillige som har tjeneste jevnlig. Det var samling/ fest for de frivillige hjemme hos Hildegunn i juni. Og førjulssamling i Maristuen i desember. På den siste samlingen deltok kantoriet i tillegg til de frivillige. Dette var meget vellykket. Første torsdag i måneden møtes frivillige og ansatte som har anledning, til felles middag på Dr Wisner klokken 17.00.
Lyssettingen i Mariakirken var mangelfull i området fra kortrappen til lesepulten. Det er nå montert to lyskastere i dette området, samt leselamper i mellomkoret.

Faste aktiviteter
Menighetens hovedgudstjeneste søndager klokken 18.00. Ikke i tidspunktet 21 juni-22 august.
Engelsk språklig (ACN) gudstjeneste søndager klokken 11.00. Hele året.
Svenske Kyrkan en gudstjeneste pr måned frem til mai, søndager klokken 11..
Morgenmesse tirsdager klokken 09.00. Ikke 21. juni-22. august.
Dåpsgudstjeneste ca en lørdag i måneden. Totalt 8 i 2016.
Hverdagsmesse fredager klokken 13.00 fra 1.februar –2. desember. Ble flyttet tilbake til Domkirken.
Kirkelig dialogsenter kveldsgudstjeneste kl 19.00 en torsdag i måneden.
Aktiv fritid i Mariastuen annenhver torsdag.
Åpningstider utenom turistsesongen; Tirsdag og fredag kl 13-15.
Åpningstider turistsesong, mandag-fredag klokken 09-16.

Spesielle gudstjenester:
8. mars gudstjeneste i samarbeid med KDB.
«Sammen for fred» 2. desemberi samarbeid med KDB.
Midnattsmesse kl 23. 00 julenatt.
«Sinnsro-gudstjeneste» i oktober i samarbeid med Anonyme Alkoholikere.

Turistvirksomheten i Mariakirken
Sommeren 2016 var det turistvirksomhet fra 30. mai til 16. september, med åpningstid mandag til fredag kl. 09 – 16.
Kirken var bemannet med turistvakter som tok imot de besøkende. Vaktene hadde ansvar for billettsalg, salg av varer fra butikken, dagsoppgjør, og et ekstra ansvar for å se til at kirken ble ivaretatt på best mulig måte i henhold til gjeldende retningslinjer (fotoforbud, sperretau, malerialarmer, m.m.).
Det ble etablert et formidlingssamarbeid med Bymuseet i Bergen (BIB), noe som ble påbegynt høsten 2015. I perioden 1. juni til 31. august var formidlingen som følger i åpningstiden:
Kl. 14.00: Vandring fra Bryggens Museum via Mariakirken til Rosenkrantztårnet (på engelsk), varighet ca 75 min.
Kl. 15.00: Guidet omvisning i Mariakirken (på norsk), varighet ca 25 minutter.
Kl. 15.30: Guidet omvisning i Mariakirken (på engelsk), varighet ca 25 minutter.
I tillegg var det også omvisninger utenfor åpningstid etter avtale. BIB stilte da med guide og BDM bemannet med kirketjener som ansvarlig for kirken.
Denne første sesongen var en prøveordning, og etter evaluering ønsker begge parter og fortsette samarbeidet. For den kommende sesongen har vi tro på en betraktelig økning av deltakere da formidlingen av tilbudet er styrket.
Totalt besøkstall 19302 (uten barn under 16 år), hvorav 3 377 benyttet Bergen Card og 330 var med på formidlingsprogrammet.

St. Jakobprosjektet – Ung katedral
Ved inngangen til et nytt år ser vi bakover på et viktig og begivenhetsrikt 2016. Vi gleder oss over å se at prosjektet går i riktig retning og er over i driftsfase. Prosjektet har flere støttepartnere og positiv utvikling er en viktig forutsetning for alle. Av særlige gleder fra 2016 vil vi nevne: Etablering av kafe i jakobsalen, økt frivillige ressurser til særlig ungdomsarbeid, og styrket arbeid i studio (Vestavind). Dette – med mer – har ført til tilnærmet daglig aktivitet i St. Jakob. 18-30 – konseptet utvikles stadig, fra i høst også med nytt søndagsarrangement; Noen med noe på hjertet. I tillegg har vi fått oppstart av åpen ungdomskveld som et tilbud i satsningen "bølgen". Ellers har vi fått bedre styring av økonomi ved ny driftsansvarlig Jan Frode Sandvik, som daglig leder i 10% stilling.

Hovedarbeidsområder
Et kirkelig tilbud for unge voksne og studenter
Aktivitetskirke for ungdommer, med kulturelt/diakonalt ungdomsarbeid
Studio "Vestavind" med arbeidet rettet mot ungdomsarbeidet, samt mer etablerte unge voksne artister.

Kontinuerlige tiltak
St. Jakob+ - et tilbud som favner bredt og holder høy kvalitet
For de over 18 år, studenter og unge voksne
Samarbeid med studentprestene og NMSu
Gudstjeneste hver søndag kveld – Jakobsmesse og GUV (Gudstjeneste for Unge Voksne)
Gjennomsnittlig besøk på gudstjenestene 50
Tabutorsdag
En kveld i måneden
Invitert gjest somsnakker om ulike tabuemner.
Gjennomsnittlig besøk 50 (160 på det meste, 25 på det minste)
Bølgen
Middag 16.30 hver onsdag. Åpen kirke med trygge voksenledere tilstede for ungdom
Teknikkopplæring
Musikk og innspilling i studio
LIV – kurs
Lederkurs for 16 – åringer i Bergen, vi arrangerer med Bjørgvin krets
Vestavind studio
Ungdom kan komme og bruke og spille inn hver dag når studio er ledig

Jakob Ungdom
Ungdomsarbeidet i St. Jakob har fremdeles 3 hovedfokus:
Regionalt møtested (samarbeid med bispedømmet og Bjørgvin krets KFUK – KFUM)
Konfirmantarbeid
Diakonalt lavterskeltilbud for ungdom i og rundt sentrum

St. Jakob som regionalt møtested:
I 2016 arrangerte vi Puslespillet 6 ganger. Puslespillet er en ungdomsgudstjeneste hvor ungdom deltar med sine "brikker" til det store bildet vi får i "Puslespillet" når kvelden er omme.
Vi arrangerte lederkurset "LIV – Leder I Vekst" i samarbeid med kretsen (2 kull, 2015/2016 og 2016/2017).
Vi arrangerte konserter av Ten Sing Norway (fullt hus) og CFC – Communication for change
Vi har hatt 8 møter med ungdomsrådet og arrangert Ungdomsting 11 – 13 mars med tema "Nåde".
Våren 2016 hadde vi ansvar for deler av Gulens konfirmantarbeid og hatt de på besøk i St. Jakob.
Orgelklubben Ferdinand har også noen ungdommer som får opplæring på St. Jakobs Frobeniusorgel noen ganger i uken.

St. Jakob som lokalt lavterskel "værested", 2 fokusområder:

Når det gjelder satsingen vår inn mot den lokale ungdom har vi 2 fokusområder;

Menighetens konfirmanter

Tilgjengelig og synlig kirke for annen ungdom som oppholder seg i sentrum

I året som har gått har vi i St. Jakob:

Hatt konfirmantene på Ten Sing - kvelder 3 ganger i vår.
Gjenoppstartet åpen ungdomskveld hver onsdag fra 14.30 – 21.30.
Turer.
Vinterfestivalen på Voss,
Spekter i Bærum.
Konfirmantleir.
Åpent og tilgjengelig studio for ungdom hver dag når det er ledig.
Huskonserten
"Explore diversity" 3 ungdommer på utveksling i Bournemouth i England i høst. Fokus: hvordan inkludere dem som lever i utenforskap i våre miljøer.
2 deltakere fra St. Jakob deltar på Bjørgvin krets lederkurs (LIV) i år. De vil ha praksis i St. Jakob i våren som kommer.
MILK – reunion.

 

Vennskapsmenighetene våre

Southwark Cathedral i London
Vennskapsavtalen med Southwark Cathedral: I overgangen april/mai hadde vi besøk av en gruppe på 15-20 personer fra Southwark. Ny vennskapsavtale ble undertegnet under gudstjenesten i Domkirken 1. mai. Vi hadde et omfattende program sammen med besøk også i Knarvik kyrkje og Hamre kyrkje på Osterøy. Siste helgen i oktober var det vår tur til å besøke Southwark Cathedral. Avtalen ble også undertegnet der. Samtidig som vi var der var også en gruppe fra katedralen i Rouen (F) på besøk, og vi fikk dermed anledning til å bli bedre kjent med dem også.

Turku Cathedral, Finland
Vennskapsavtalen med Turku: Det har vært flere besøk begge veier gjennom 2016. Domkirken i Turku hadde lagt sin menighetstur i 2016 til Bergen under Hansadagene. Kapellan Sari Lehti fra Domkirken var på studieopphold her i februar, og en ungdomsgruppe var her i oktober. Det var Søreide Menighet som hadde ansvar for kontakten fra Bergens side i 2016, og de hadde menighetstur til Turku i september.

 

Kirkemusikk
Bergen domkirke menighet er et kirkemusikalsk kraftsenter i Norge, i Bjørgvin bispedømme og i Bergen by. Vi vil være en viktig initiativtager og samarbeidspartner for kirkemusikk med fokus på synlig aktivitet, stor variasjon og høy kvalitet. Den kulturelle og musikalske siden ved å være menighet blir prioritert. Menigheten er initiativtaker og samarbeidspartner innen kirkekultur og musikk, og jobber for å gjøre all aktivitet av høy kvalitet, synlig og variert.

Kantorkollegiet er ansvarlige for den kirkemusikalske aktiviteten i Bergen domkirke menighet.
Den kirkemusikalske virksomheten består av spill til gudstjenester, bryllup, gravferder, hverdagsgudstjenester og institusjonsandakter, arrangering av egne konserter, oppfølging av eksterne arrangører og drift av kor. Kirkemusikkavdelingen samarbeider mye med kulturaktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det ble i 2016 holdt 314 konserter og kulturarrangement i kirkene våre. 56 i Domkirken, 62 i Mariakirken, 71 i Johanneskirken, 87 i Nykirken og 38 i St. Jakob kirke. Av dette er 180 egne arrangement, 46 samarbeidsarrangement og 88 arrangert av eksterne aktører. Barnas Katedrals arrangementer er inkludert. Av publikum er 15378 betalende, mens 19435 har deltatt gratis. 3735 personer har medvirket under arrangementene. Totalt publikumstall var 34813.
Oversikten inkluderer ikke gudstjenester, andakter, bryllup og gravferd.

Korvirksomhet
Bergen Domkirkes Jentekor – Dirigent Eirin Beate Åserud-Løvlid
Korene har hatt til sammen rundt 30 medlemmer. Ungdomskoret hadde nedgang i medlemstall, mens DomkirkeSpirene økte tilsvarende. Korene er tilknyttet Ung Kirkesang. DomkirkeSpirene og Jentekoret var våren 2016 på Vårtreff i Sætervika i regi av Ung Kirkesang Bjørgvin. Korene har hatt 7 konserter; Matinekonsert under Hansadagene i juni, «Må korsets tre slå rot» under Bergen kirkeautunnale, «Vinden er stille» med Iver Kleive under Meland kyrkje sitt 150-årsjubileum, menighetens adventskonserter og Luciakonsert. DomkirkeSpirene og medlemmer fra ungdomskoret har også deltatt på to konserter sammen med Sund blandakor i syngespillet «Den store kongen». I juni deltok ungdomskoret sammen med Octavia i det sammensatte koret Corda, under konkurransene Syng for Oss og Grieg internasjonale korkonkurranse. Korene har deltatt på til sammen 10 gudstjenester, samt på menighetens juletrefest i januar.
Sankta Sunniva Kammerkor - Dirigent Tore Kloster
StaS er tilknyttet Ung i Kor. Vårsemesteret startet med 33 medlemmer, men koret vokste til rekordhøye 45 medlemmer på høsten. StaS hadde 10 konserter i 2016. «Lauda Jerusalem» i Knarvik kyrkje og i Bergen domkirke, samarbeidskonsert med bandet Bart Clavier samt tre huskonserter i Johanneskirken, konsert i St. Markus kirke hvor alle korets sangere fremførte egenvalgt musikk enten alene eller i mindre grupper, «Beatus vir» under Bergen kirkeautunnale, reise til Praha på korfestival og konkurranse, og menighetenes tradisjonelle adventskonserter. StaS har deltatt i større eller mindre grupper på 28 gudstjenester, hovedsakelig i Nykirken, noen i Johanneskirken og en i St. Markus kirke.
Mariakirkens kantori – Dirigent Karstein Askeland
Mariakirkens kantori har eksistert i til sammen tre semestre. Det hadde 12 medlemmer i 2016, og medlemstallet vokser jevnt. Kantoriet medvirker enten som fullt kor eller som forsangere ved de fleste gudstjenester i Mariakirken der Mariakirkens egen kantor spiller. Mariakirkens kantori har gudstjenestemedvirkning som hovedoppgave, og har til nå arbeidet med å bygge opp et basisrepertoar.
Bergen Domkor – Dirigent Kjetil Almenning
Bergen Domkor er tilknyttet Norges Kirkesangforbund og Bergen Amatørkulturråd, og har i 2016 hatt 34 medlemmer. Domkoret hadde 8 konserter; Bachs «Matteuspasjon» på Palmesøndag, «Te Deum» sammen med Oslo Domkor under Festspillene, i Mariakirken under Hansadagene, avslutningskonsert med musikk av Valen og Reger under Bergen kirkeautunnale, menighetens adventskonserter og Monteverdis «Mariavesper» i Knarvik kyrkje og Bergen domkirke i samarbeid med Edvard Grieg kor og Bergen Barokk. Pga Almennings farspermisjon ledet Sigurd Melvær Øgaard Domkoret andre halvdel av vårsemesteret. Bergen Domkor deltok i større og mindre grupper som forsangere på 46 høymesser i Bergen domkirke 2016.
Bergen Domkirkes pensjonistkor - Dirigent Merete Ruud Myrseth
Pensjonistkoret har hatt 10 medlemmer i 2016. En flott gjeng med modne damer. Koret hadde fire opptredener; hverdagsmesse i Mariakirken i april, Israelsmisjonen i oktober, pensjonisttreff i Hoffsalen og gudstjeneste på domkirkehjemmet i november. Øvelsene har vært i Hoffsalen tre tirsdager i måneden. Merete Ruud Myrseth som har ledet koret de seneste årene sluttet i desember 2016. Hun etterfølges av Brita Maripuu.

Orgel
Sentrumskirkene i Bergen har svært gode orgler som benyttes flittig til konserter. Orglene i BDM representerer verdier for til sammen ca. 50 millioner kroner. Våre kantorer har fokus på den forpliktelse det medfører å ha mottatt og å bli gitt disposisjonsrett over disse storartede instrumentene. Som menighet forplikter det oss også til å formidle den kunst disse instrumentene er tenkt for.

Bergen Orgelsommer
I mer enn 50 år har det i sentrumskirkene i Bergen vært arrangert årlige konsertserier der lokale og internasjonale organister har presentert orgelkunst på høyt nivå. Under «Bergen orgelsommer 2016» ble det i juli og august avholdt 33 konserter i henholdsvis Domkirken, Mariakirken og Johanneskirken. 18 organister fra 11 forskjellige land deltok, og rundt 2000 publikummere møtte opp. En stor andel av disse var turister, men lokalbefolkningen var også godt representert – mange av dem kom på to eller flere konserter.

Klokkespillet i Johanneskirken
Instrumentet ble innviet 17. mai 2014 og brukes mye. Kantor Asbjørn Myksvoll fullførte en 2-årig klokkenistutdannelse ved Løgum kloster kirkemusikkskole i juni 2016, og spiller ukentlig i forskjellige sammenhenger. Hver søndag etter gudstjenesten og fredager kl. 16.00 spilles det mekanisk. Ellers spiller det automatisk tre ganger for dagen med forskjellig musikk etter kirkeårstidene. Det ble i 2016 spilt 9 offentlige konserter, flere av de med tilreisende utøvere.
Bergen kirkeautunnale
Bergen kirkeautunnale – Festival for kirkekunst og musikk, ble startet 2012. Festivalen er en utfordrende og kvalitetsrik møteplass for fagmiljø og publikum, og et utstillingsvindu for kirkens omfattende kulturelle aktivitet. Festivalen foregikk 19.-23. oktober og hadde overskriften «Psalm». Programmet var farget av dette og var som tidligere bredt og variert; barneforestilling, klokkespillkonserter, salmekveld, bestilte konserter ved Sigrid Moldestad og Garness, Regerfest, Pzalm for kids, fagdager for kantorer og prester og avslutningskonsert med verker av Valen og Reger for fullt orkester og kor. Kirkeautunnalen hadde 23 punkter på programmet og 1500 besøkende. Festivalen ønsker å satse på spesielle og minneverdige arrangement, og jobber for både å skape og legge til rette for gode samarbeidsproduksjoner.

Orgelmeditasjon i Nykirken
Samlinger i Nykirken hver fredag kl. 11.00. Orgelmusikk og andakt. 10 til 18 deltakere hver gang, de fleste beboere ved Nykirkehjemmet. Deltagerne kaller det «vår menighet» siden de fleste ikke kan gå til kirken på søndager. Forskjellige prester/predikanter holder andakt, nattverd deles ut ved enkelte samlinger. Orgelmusikken blir ivaretatt hovedsakelig av Tor Grønn. Ansvarlige er Gerd og Clair Whitmore.

Økonomi
Kirkemusikk i Bergen mottar økonomisk støtte fra Bergen kommune, Norsk Kulturråd, Hordaland Fylkeskommune med flere. Øvrige inntekter kommer fra billettsalg og husleie.
Utgiftene er knyttet til kjøp av tjenester (honorering av våre faste dirigenter og øvrige innleide musikere), produksjonskostnader (lys, design, hjemmeside, trykksaker osv.) og markedsføring (plakater, flygeblad, bannere og annonser).
Bergen kommunes driftstilskudd blir etter en avtalt fordelingsnøkkel gitt de ulike avdelingene som en grunnfinansiering. Tidligere år har man søkt felles midler fra Kulturrådet. Fra 2016 gikk man over til at de ulike avdelingene gjennom såkalte skyggeregnskap selv må holde rede på sine utgifter og inntekter, og skaffe til veie de midler som må til utover sin andel av Bergen kommunes driftstilskudd.

Plan for kirkemusikk
Arbeidet med en «Plan for kirkemusikk» ble startet høsten 2016 og vil legges frem for godkjenning av menighetsrådet våren 2017.

Barnas katedral
Barnas katedral er en unik kulturkirke for barn og holder til i Nykirken. Gjennom 13 års drift ser vi nå at vi har et veletablert, bredt nettverk til skoler og barnehager i Bergen og omegn.
Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger og kunstprosjekter i Barnas katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner.
80 % av Bergens skoler har nå besøkt et eller flere av våre tilbud gjennom årene, og det er vi stolte av Det har tatt mange år å bygge tillit til vår målgruppe, barn fra 0 -13 år.

Forestillinger og publikum
Totalt har vi hatt 5068 besøkende i 2016 fordelt på 6 forestillinger og Kulturminnefestivalen.
Målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder.
I 2016 har følgende produksjoner stått på programmet:
Noas Ark
En interaktiv forestilling. Her får publikum være med i Noas Ark, båten ble bygget opp ved hjelp av enkle kulisser i Nykirken, barn og voksne fikk kle seg ut som dyr, og reiser på en fin seilas med sang, fortelling og trylleri.
3 forestillinger for barnehager og åpne barnehager.
Publikumstall: 77
Påsken
Hvert eneste år får vi fri i påsken. Fri til å pynte med gule påskekyllinger, spise påskeegg og påskelam. Noen drar på hytten og andre steller i hagen. Men hvorfor har vi fri egentlig? Hvorfor er påske en kirkelig høytid? Med denne forestillingen tar vi publikum med tilbake til Jerusalem den historiske påskeuken for nesten 2000 år siden. Med en blanding av dukketeater, skyggespill og skuespillere gir vi liv til de viktigste hendelsene.
13 forestillinger for skoler og barnehager og 1 åpen forestilling.
Publikumstall: 1302
Petronella og den stygge Andungen
Klovnen Petronella formidler H.C. Andersens historie om det å være annerledes.
Petronella er en tidligere sirkusklovn som nå inviterer til i sitt helt eget forteller-klovn-teater. På sin høyst personlige måte levendegjør hun H.C. Andersens historie om den stygge andungen som opplever å ikke passe inn noen steder før hun oppdager hvem hun virkelig er.
9 forestillinger for skoler og barnehager.
Publikumstall: 907.
Draumar
I eit leikent univers av forteljing, musikk, dans og bilete, blir publikum inviterte til å undra seg over kva draumar er for noko. Denne interaktive framsyninga tar publikum med på ei reise for å finne draumefangaren som skal ta vekk den vonde draumen. Dei visuelle bileta til forestillinga er laga av John Cunningham, som nyleg fekk Bergen Kommune sin gatekunstpris. Forestillinga ble spelt på nynorsk og var eit samarbeid mellom Barnas Katedral og Bergen kirkeautunnale.
5 forestillinger for skoler og barnehager.
Publikumstall: 211

Ruinefestival
En kulturminnefestival for barn og voksne med historisk oppdagelsesferd.
Omvisninger i erkebispegården formidlet av skuespiller Gabrielle Barth.
Publikum: Totalt 100.
Metamorfose
Non verbal Figurteaterforestilling for de aller minste. Åmelise og Larveliten går gjennom store forvandlinger, en metamorfose. Dette er en visuelt vakker forestilling om livet fra larve til sommerfugl, en stor opplevelse for små mennesker.
4 forestillinger for barnehager, babysang og åpne barnehager.
Publikumstall: 111
Juleevangeliet
Figurteater av og med Dukkenikkerne.
Maria, Josef, hyrdene, Jesus-barnet og den STORE engelen! Alle er de med i den årlige oppsetningen av Juleevangeliet. Forestillingen er en morsom og varm gjengivelse av hvordan dagene kan ha vært i Betlehem i tiden rundt Jesus sin fødselsdag.
Her er også Julekrybben i ruinene av den gamle Erkebispegården, og vi samler inn luer og sko og lager et luetre. Luer og sko sendes senere til trengende barn i Øst-Europa.
23 forestillinger for barnehager og skoler samt 2 åpne forestillinger for privatpersoner. Publikumstall: 2360

Totalt antall publikum i 2016: 5068

Publikumsmassen favner i og langt utenfor kjernen av Bergen sentrum. Bl.a. Meland, Lindås, Fana, Åsane, Arna, Laksevåg, Fjell og Askøy.
Barnas katedral har etablert seg som en aktør i Bergens kulturtilbud, holder høy kvalitet og leverer gode opplevelser. Vi mottar gode tilbakemeldinger fra vårt publikum, både barn og voksne.
Barnas katedral er i all hovedsak finansiert av Bergen domkirke menighet selv, med tilskudd fra ulike fond og stiftelser, samt billettinntekter.
Barnas katedral har produsent i 50 % stilling, som jobber kontinuerlig med markedsføring, innhenting av kunstprosjekter/ideer og søknadsskriving til økonomisk støtte til arbeidet i Barnas katedral. Anne-Marthe Havikbotn er produsent. Barnas katedral produserte også en egen forestilling, «Påsken» våren 2016. Forestillingen er skrevet av Gabrielle Barth, som også er ansatt frilans som prosjektleder for denne forestillingen. «Påsken» har mottatt veldig gode tilbakemeldinger og vi hadde et høyt publikumstall med tanke på at dette er en ny forestilling. Det er tydelig at skolene er svært interessert i en forestilling som handler om påskehøytiden. Dette har i flere år vært et etterspurt tilbud fra skolene. Vi ønsker at «Påsken» skal bli en tradisjon på lik linje med «Juleevangeliet» og at vi får den økonomiske støtten vi trenger til å fortsette å vise den hvert år.
Flere av forestillingene blir vist i gudstjeneste og tidligere kunstprosjekter for og med barn har vært med på å utsmykke kirkerommet, til glede for besøkende i kirken. Det gode samarbeidet med trosopplæringen i Nykirken skaper vekst i deltagelsen under familiegudstjenestene. Vi er et team som ønsker en kirke med stor aktivitet og mange besøkende, vi har regelmessige teammøter for å opprettholde dette gode samarbeidet.

 

Trosopplæringen

De som i hovedsak har vært tilknyttet trosopplæringsarbeidet i 2016 er; menighetspedagog Hilde Tetlie (koordinator for trosopplæringen), Åse Kristin Aagaard (spesialprest for barn og unge), Eirik Minde (barne- og ungdomskantor), Hanne Vatnøy (kantorvikar), Brita Maripuu (kantorvikar) og Anne Sofie Kalleklev ( pedagog i Åpen barnehage)

Virksomhet i 2016
Familiegudstjenester. Vi er fremdeles i en prøveperiode i Nykirken med gudstjenester 3 av 4 søndager i måneden, hvorav samtlige er rettet mot barnefamilier. Vi kaller våre gudstjenester for «Messe for liten og stor» Åpen barnehager deltar fortsatt på ca en i måneden, med bl.a. samlingsstund organisert av pedagogisk leder. Ellers har vi jevnlig med Barnegospel, Familiekor eller Tweens med på gudstjenestene. Vi har også hatt utdrag fra noen av Barnas katedral sine teaterforestillinger inn i gudstjenestene.
Noen gudstjenester fungerer som rene dåpsgudstjenester, med dåpsfølget som menighet og få andre. Vi opplever at vi fremdeles ikke har noen stabil menighet i Barnas katedral/Nykirken. Av den grunn har vi alltid med oss forsangere på gudstjenestene. De er fra koret St Sunniva. Det fungerer fint.
Babysang i Nykirken hver onsdag har vært meget godt besøkt i 2016, med over 30 babyer babyer på det meste. Høsten 2016 økte vi til to økter samme dag (11 og 12.30), for å få plass til alle.
Barnegospel i SFO. Dette er fremdeles et populært tilbud for elever fra 1-4 klasse på Nordnes skole. Koret har vært med på flere gudstjenester gjennom året, og målet er min 3 hvert semester. Vi har hatt en stabil gruppe på ca 20 barn i 2016, med bra fremmøte på opptredener. Foreldre/familie er med å utgjøre kjernen i «menigheten» i Nykirken.
Tweens Prøveprosjektet «Tweens» ble avsluttet til jul i år (2016) etter å ha pågått i 1,5 år. (Det er skrevet en egen evaluering om dette). Under prøveprosjektet har vi hatt ukentlige samlinger i et relativt kort semester (av ressursmessige årsaker). Rammene for prosjektet var satt til maks 10 deltagere og oppmøtet har vært jevnt over ca 8-10 deltagere hver torsdag. Det virker forøvrig å være et mye større potensiale dersom vi skulle ønske å utvide. Evalueringen konkluderer med at fellesskapet og det mellommenneskelige er de viktigste faktorene i tiltaket og at det er dette som vil være smart å bygge arbeidet på videre. Altså en mer diakonal plattform.
Familiekor I 2016 forandrer Knøttekoret navn til Familiekoret. Det ble åpnet opp for enda mindre barn enn før (fra 1 år og opp til 4/5 år.) Koret er en del av langåpent tilbud med middag i Åpen barnehage. Mange familier som går der nå, eller har vært brukere tidligere, kommer på dette tilbudet. Hver gang kommer det mellom 12-20 barn med familier. Det er pedagogisk leder i Nykirken Åpen barnehage og kantorvikar i Nykirken som har drevet tilbudet i 2016. I tillegg har personalet fra Åpen barnehage vært med å lage mat. Familiekoret har deltatt med sang på 2-3 gudstjenester i 2016.
Vi har hatt søndagsskole de søndagene det har vært dåp, men ikke dersom dåpen har vært lagt til høytidene.
Gudstjenester som breddetiltak: Disse ble gjennomført som breddetiltak (spesifikke alderstrinn invitert pr post) i 2016: Høsttakkefest m/ 4 årsbok, Mukulamesse m/4 års bok, Skolestartgudstjeneste , Barnas påskefest m/ 6 års bok, Lys våken gudstjeneste, 2 sansegudstjenester for 1-2 åringer. Til neste år vil vi ha inn igjen: Karnevalsgudstjeneste for 5 -åringer, Tårnagentgudstjeneste for 8-9 åringer og søndagsskolemarkering for 3 åringer.
Vi kjørte samme opplegg for våre 60 konfirmanter i 2016 som vi har gjort de siste årene. Undervisningsopplegget har sitt utgangspunkt rundt Kristuskransen, med ulike perler for hvert tema vi går igjennom. Konfirmantene deles i mindre grupper under samlingene, der dagens tema blir utdypet på ulike måter. I 2016 startet vi samarbeid om konfirmantene med St Jakob ungdomskatedral. Vi hadde all undervisning der, men gudstjenestene i Nykirken, med unntak av gudstjenesten «Puslespillet», som er et eget gudstjenestekonsept for St Jakob.
Vi ønsker at konfirmantene skal få et forhold til St Jakob Ung katedral, slik at terskelen for å bli med i arbeidet der etter konfirmanttiden blir lavere. Høsten 2016 begynte et nytt kull. Dette kullet vil få en litt annen modell. Første halvår blir i Nykirken med mer tradisjonell undervisning, mens andre halvår blir i St Jakob med vekt på ulike interessegrupper. Gudstjenestene vil foreløpig være i Nykirken.
Se mer om konfirmantarbeidet i årsrapport for kirkekomiteen.
Ungdomsarbeid etter konfirmantalder
Det har de siste åren vært gjort forsøk på å starte opp lederkurs for ungdommer, med begrenset suksess. Vi prøver igjen på en ny modell i 2017.
Skoler og barnehager Det er viktig at vi som jobber med trosopplæring får innpass i skoler/barnehager, sånn at barna vet hvem de vi treffe igjen dersom de kommer til kirken.
En god og virksom skole-/kirkeplan, der vi jevnlig møter de ulike årskullene, tror vi generelt vil øke antall påmeldinger til Kirkens trosopplæringstiltak. Vi har et godt samarbeid med våre to Akasia barnehager; Nykirken barnehage og Domkirken Barnehage. De møter vi jevnlig 1-2 ganger i måneden
Menighetspedagog er godt i gang med undervisningsopplegget: «Vandring gjennom Bibelen» for 5.trinn på tre av skolene våre. (Møhlenpris, Christi krybbe og Haukeland.) Vi har en helhetlig skole/kirkeplan for Haukeland skole, der vi møter alle klassetrinnene på ulike opplegg. Dette ønsker vi å få til på de andre skolene også, om enn ikke så omfattende. I tillegg hadde vi i 2016 skolegudstjenester med alle skolene.

Trosopplæringsplan
I 2016 skulle vi hatt ferdig vår trosopplæringsplan. Vi er ikke helt i mål, men det blir ferdig i januar/februar 2017. Den skal godkjennes av menighetsråd og biskop. Planen skal være førende for de kommende års trosopplæringsarbeid i menigheten vår.

Frivillige
Menigheten bør ha en frivilligkoordinator som systematisk jobber for å bygge opp det frivillige arbeider vårt innen trosopplæring, sammen med de ansatte. Her må alle gjøre en innsats, ellers blir det vanskelig å få satt planen ut i livet.

Skoler og barnehager
Det er viktig at vi som jobber med trosopplæring får innpass i skoler/barnehager, sånn at barna vet hvem de vi treffe igjen dersom de kommer til kirken. En god og virksom skole-/kirkeplan der vi jevnlig møter de ulike årskullene, tror vi generelt vil øke antall påmeldinger til Kirkens trosopplæringstiltak. Vi har et godt samarbeid med våre to Akasia barnehager; Nykirken barnehage og Domkirken Barnehage. De møter vi jevnlig 1-2 ganger i måneden. Ellers holder menighetspedagog på med opplegget «Vandring gjennom Bibelen» for 5.trinn på flere av skolene i vår menighetskrets.

 

Åpne Barnehager

Menigheten har to åpne barnehager – Nykirken Åpen Barnehage og Mariakirken Åpen Barnehage.
Jan Frode Sandvik er styrer for begge barnehagene, som har hver sin pedagogiske leder.
Målgruppen for de åpne barnehagene er 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler familier fra de fleste bydeler i Bergen. I tillegg til drift i barnehagene deltar de pedagogiske lederne rundt én gang per måned på Messe for liten og stor i Nykirken.

De åpne barnehagene mottar offentlige tilskudd fra kommunen, og blir gitt i forhold til registrerte, gjennomsnittlige besøkstall. For 2016 ble en ny lokal ordning gjennomført i Bergen kommune. De åpne barnehagene får arealtilskudd (100%) for første halvår. 2. halvår mottas tilskudd basert på gjennomsnittlig oppmøte gjennom 1. halvår.

Nykirken Åpen Barnehage
Ansatte har i 2016 vært:
Anne-Sofie Kalleklev – pedagogisk leder (60 % stilling) + 10% i Mariakirken Åpen bhg.
Mahmoud Vik – assistent siden september.
Sahar Al-Shehari - assistent i språkpraksis første halvår.
Vanessa Shäferjohann og Julian Krämer var voluntør/assistent (50 % stilling) første halvår. Elisa Wilken og Jendrik Schmidt har fungert som assistenter fra 1. september.

Samlet åpningstid er nesten uendret; 16 timer per uke (man, tirs og ons fra kl 09-1430/14). Men rundt 8 onsdager i høst har det vært Familiekor og middag for de som vil.
Lokalene er godkjent for inntil 50 barn. Våren 2016 hadde et gjennomsnittlig besøk på 33 barn hver åpningsdag.

Mariakirken Åpen barnehage
Ansatte i 2016 har vært:
Anne Stiegler pedagogisk leder (50 % stilling) i permisjon fra august - desember.
Ingrid Vik vikar ped. leder august - desember.
Mahmoud Vik – assistent siden september.
Vanessa Shäferjohann og Julian Krämer var voluntør/assistent (50 % stilling) første halvår. Elisa Wilken og Jendrik Schmidt har fungert som assistenter fra 1. september.

Samlet åpningstid er totalt 16 t per uke, med langåpent på torsdag (kl 09-1830 inkl middag og Knøtteklubb) samt fredager kl 09-1530. Lokalene er godkjent for inntil 30 barn. Våren 2016 hadde et gjennomsnittlig besøk på 23 barn hver åpningsdag.

 

Diakoni
Menighetens diakoniutvalg har som mål å sørge for å tilrettelegge et utvidet diakonalt tilbud til alle aldersgrupper, gjennom å nøre opp under en kultur for trygghet, å bli sett, hjulpet, inkludert og hjelp til selvstendighet. Diakoniutvalget har hatt 3 møter i 2016.

Aktiv fritid
Arbeidet dette året har vært stabilt og bra.
Samtaleforum
Antall: 10-12, med jevnt godt oppmøte. Tiltaket er flyttet til Mariastuene som er på gateplan og er nå et åpent tilbud for de som er hjemme på dagtid annenhver torsdag. Diakon Ingrid Vik har hatt ansvar for organisering og har vært jevnlig til stedet.
Innhold: Åpningsord og bønn, spiser nisten sammen, og kaffe og te blir traktet på huset.
Et tema blir tatt opp hver gang, og målet er å dele livserfaring og kunnskap, og på den måten berike den enkelte og fellesskapet.
Sommerturen: gikk dette året til Klosteret på Eidsvåg hvor det var andakt og bespisning. Denne turen er et stort høydepunkt i året for denne gruppen.
Seniordans
Fredag i Nykirkens menighetshus fra 11-13. Godt og fast oppmøte på rundt 10 stykker hver gang. Tilbudet treffer aldersgruppen og gir et godt sosialt samvær.
Pensjonistkor
Samles i Hoffalen i Domkirkehjemmet mandager. Se omtale under kirkemusikk.

Arbeidsgruppen i Nykirken
har i 2016 bestått av Kristi T. Søvik, Tor Grønn, Bjørg Olsen og Turid Thornton med bistand av diakoni Ingrid Vik. Følgende arrangementer har arbeidsgruppen hatt ansvar for:
Åpen kirke om tirsdagene. Orgelresitasjon, tekstlesning og kirkekaffe. Gjennomsnittlig besøk er ca 10 personer.
Hyggetreff for eldre. En gang i måneden på Nykirkehjemmet. Pga. høy alder er deltakertallet sunket dramatisk, og kun vært gjennomført et halvt semester.
Arbeidsgruppen møter jevnlig til frokostmøter om tirsdagen på Nykirkehjemmet.

Diakonatet og Domkirkeboligene
Formiddagstreff i Hoffsalen annenhver uke med program; andakt, sang, servering og sosialt samvær. 20 samvær, da en av disse samlingene var fest. Mellom 25 og 40 besøkende. Vi har noen ganger hatt vanskeligheter med å få pianist til samlingene. Annenhver uke er det også trim og vafler.
Omsorgsgruppe, der vi samler de frivillige besøkerne til tema, samtale og servering. 1 gang dette året. Vi har hatt 7 aktive besøkere.
Diakonatet ledet av Annbjørg Vågen, har hatt 9 medlemsmøter der bibelsamtalen og et godt sosialt fellesskap har hatt en viktig plass.
Medlemmer i diakonatet har jevnlig gått på 52 besøk til personer i menigheten, og møtt både sorg og ensomhet. I tillegg ble det gjennomført 170 (oppfølgings-)samtaler per telefon.
Bibel- og samtalegruppe annenhver uke (Domkirkeboligene) (4-8 personer) Her kommer folk fra huset, utenfor, nabohuset.
Trim og sosialt samvær. Onsdager. 15 og 20 personer kommer hver gang.
De som arbeider i Domkirkeboligene følger opp de som bor her praktisk og med sjelesorg, nattverd, salving og forbønn, for de som ønsker det. De er og flink å følge opp i forbindelse med sorg.

Institusjoner i menigheten
Menigheten har tre aldersinstitusjoner som er tett knyttet til menigheten. De er egne stiftelser som
driftes som aldersinstitusjoner med driftsmidler fra Bergen kommune:
Domkirkehjemmet
Johanneskirkehjemmet
Nykirkehjemmet
Menighetens prester, diakon og kantorer har besøkt jevnlig disse institusjonene i forbindelse med ukentlige andakter, i tillegg til ved Margit Tanner og Enkers aldershjem. Menighetens ansatte deltok i til sammen 175 institusjonsandakter i 2016.

Menighetens misjonsengasjement
Menigheten som helhet har engasjert seg i to ulike misjonsprosjekt, som begge er økonomisk forpliktende. Dette innebærer at de er vedtatt som offerformål av menighetsrådet.
Menighetens ytremisjonsprosjekt er Norsk misjonsselskaps arbeid i Mali – et kvinneprosjekt med fokus på selvberging og informasjonsarbeid med fokus på omskjæring av kvinner.
Prosjektet er tildelt 6 offersøndager årlig – med offer i alle tre kirker hver av disse.
Menigheten har også undertegnet misjonsavtale med Areopagos – med fokus på dialogarbeid – og har fått tildelt to offersøndager årlig.