Kirkevalget 2019

Ved kirkevalget i 2015 sa 520 323 kirkemedlemmer sin mening om hvem som skal styre kirken. Ca. 3 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 8. - 9. september i 2019. Hvem skal du stemme på? Kanskje ønsker du å stå på liste selv?

 

Kirken gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell. Bli med selv eller finn fram til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Bergen domkirke menighet ønsker at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Menighetsrådet i Bergen domkirke menighet har oppnevnt en nominasjonskomité som skal nominere kandidater til Kirkevalget 2019. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Som
medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i kirkene i Bergen sentrum. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.

Her er noen eksempler på menighetsrådets
ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Mangfold og fellesskap
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester. Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og menigheten der du bor.

Ta kontakt med nominasjonskomiteen i Bergen domkirke menighet dersom du har spørsmål eller ønsker å stå på liste:
Camilla Grimsby - cg878@kirken.no / tlf: 480 65 701
Trygve Nesse - trygve.nesse@gmail.com
Ernst Omenaas - ernst.omenaas@gmail.com